Υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης

Σημεία Υποβολής αίτησης

 • Καταστήματα Nova
 • 13831
 • Τηλεφωνικά σε συνεργασία με εμπορικούς συνεργάτες

 

Δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση αίτησης ενεργοποίησης:

 1. Φορητότητα αριθμού με ενεργή σταθερή τηλεφωνική γραμμή, χωρίς αλλαγή δ/νσης

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα κατόχου γραμμής*
 • Ταυτότητα συνδρομητή*
 • Αντίγραφο λογαριασμού προηγούμενου παρόχου

*Όταν είναι διαφορετικό πρόσωπο το ένα από το άλλο.

B) Φορητότητα αριθμού από ασύρματη τηλεφωνική γραμμή ή γραμμή sip / Φορητότητα αριθμού και παράλληλη αλλαγή δ/νσης/ Αριθμοδότηση

 

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα κατόχου γραμμής*
 • Ταυτότητα συνδρομητή*
 • Αντίγραφο λογαριασμού προηγούμενου παρόχου

*Όταν είναι διαφορετικό πρόσωπο το ένα από το άλλο.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατασκευής νέας σταθερής τηλεφωνικής γραμμής είναι απαραίτητο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να έχουμε διαθέσιμα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η νομιμότητα του κτιρίου στο οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Στην παρακάτω ενότητα αναφέρονται τα επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση.

 

Δικαιολογητικά που χρειάζονται βάσει διαδικασίας «Ελέγχου Νομιμότητας Κτηρίου»

Αν κατά τον έλεγχο διαθεσιμότητας ιδιόκτητου δικτύου διαπιστώσουμε πως:

 1.   Tο Αστικό σας Κέντρο είναι ένα από τα παρακάτω:

τότε θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε:

 • αντίγραφο προσφάτως επικυρωμένης οικοδομικής άδειας (μέσα στην τελευταία τετραετία) με τελική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

ή εναλλακτικά:

 • βεβαίωση του ΤΕΕ με την οποία πιστοποιείται η ένταξη του εν λόγω οικήματος στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, από την οποία να προκύπτει η πλήρης εξόφληση (εφάπαξ) ή η καταβολή, τουλάχιστον, της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, και δήλωση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 31.1.1983, συνοδευόμενη από σχετική δήλωση μηχανικού και αποδεικτικό καταβολής του σχετικού προστίμου (αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων βάσει του Ν. 1337/1983), ή
 • άλλη αντίστοιχη δήλωση ή σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυθαίρετο έχει δηλωθεί κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 ή του Ν. 720/1977 «περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων ή άλλου σχετικού νομοθετήματος.”

 

 1. Εάν το Αστικό σας Κέντρο δεν ανήκει στα παραπάνω, θα πρέπει να μας προσκομίσετε:
 • πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ (τελευταίου χρόνου).

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

 • Αν μετακομίζετε σε άλλο οίκημα (αγορά ή ενοικίαση) μας καλύπτει λογαριασμός της ΔΕΗ του προηγούμενου κατόχου του οικήματος (ή και αλλού διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας).

 

 • Αν ΔΕΝ λαμβάνετε λογαριασμό από την ΔΕΗ αλλά από κάποιο άλλο πάροχο ενέργειας, δεχόμαστε ως δικαιολογητικό αυτόν τον λογαριασμό

 

 • Δεν χρειάζεται κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την σχέση σας με το οίκημα στο οποίο διαμένετε (π.χ. διαφορετική επωνυμία στην άδεια οικοδομής)

 

 • Αν διαμένετε σε κτήριο εργατικής κατοικίας και δεν έχετε άδεια οικοδομής, μπορείτε να προσκομίσετε κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το οίκημα αποτελεί εργατική κατοικία και τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

 

 • Στην περίπτωση που προσκομίσετε βεβαίωση ΤΕΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτου πρέπει να είναι εμφανές ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον η

αδόση του ειδικού προστίμου.