Στοιχεία Μετοχής

Η μετοχή της Forthnet A.E. είναι διαπραγματεύσιμη στην κατηγορία Επιτήρησης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στις 31/12/2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €51.779.870,10 διαιρούμενο σε 172.599.567 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της μετοχής μας  εδώ