Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα 2 είναι και ανεξάρτητα:

1. Dirk Gerkens του Herbert – Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη – Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

3. Vladislav Ratajac του Miloje – Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Καταστατικό της Επιτροπής Ελέγχου