Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα 2 είναι και ανεξάρτητα:

1. Michael Warrington, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ)

2. Edwin Lloyd, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.)

3. Mohsin Majid, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Καταστατικό της Επιτροπής Ελέγχου