Ανακοινώσεις

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - 22η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
  26/01/2021
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - 22η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

  26/01/2021

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 298.165 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

  Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών, των οποίων η έννοια δίδεται στο πρόγραμμα έκδοσης του ΜΟΔ (στο εξής το «Πρόγραμμα») θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. Το Πρόγραμμα ενσωματώνεται στο από 15.09.2016 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και ισχύει ως έχει κωδικοποιηθεί κατόπιν τροποποίησης του όρου 4.1., δυνάμει της από 27.05.2020 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων και της από 05.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (ορ. σχετικώς την από 11.06.2020 ανακοίνωση της Εκδότριας).

  1. Η εικοστή δεύτερη (22η) περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής εκκινεί την 01.02.2021 και διαρκεί έως την τελευταία ημέρα του μηνός Ιανουαρίου, ήτοι μέχρι και την 28.02.2021 (στο εξής η «Εικοστή Δεύτερη Περίοδος Μετατροπής»). Ο Λόγος Μετατροπής είναι μία (1) Νέα Μετοχή προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) για κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (οδός Παπαδά, αρ 4, ΤΚ 115 25, Αθήνα).

  2. Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τη λήξη της Εικοστής Δεύτερης Περιόδου Μετατροπής να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετατροπής, η οποία θα είναι ανέκκλητη, είτε απευθείας στην Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί δέσμευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Μετατροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ., καθώς και πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σ.Α.Τ.

  Δηλώσεις μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές μόνον για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών.

  3. Το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά νομίμως εξουσιοδοτηθέντος αντιπροσώπου, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως υπογεγραμμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Επίσης, το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί και μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών των Ομολογιούχων (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.). Ομολογιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαίωμα Μετατροπής μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν το χειριστή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση.

  Με την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η Εκδότρια εξοφλεί την υποχρέωσή της για αποπληρωμή του κεφαλαίου αυτών των ομολογιών.

  Η πίστωση των Νέων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής κατά την Εικοστή Δεύτερη Περίοδο Μετατροπής στους Λογαριασμούς Αξιών των οικείων δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εκδότριας, τηλ. επικοινωνίας 211 9552869 ή/και με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, τηλ. επικοινωνίας 2103739795.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
  21/01/2021
  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος εταιρεία MASSAR INVESTMENTS LLC και ο ελέγχων αυτή κ. Abdulaziz Al Ghurair οι οποίοι κατέχουν, άμεσα η πρώτη και έμμεσα ο δεύτερος, είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

  21/01/2021

  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος εταιρεία MASSAR INVESTMENTS LLC και ο ελέγχων αυτή κ. Abdulaziz Al Ghurair οι οποίοι κατέχουν, άμεσα η πρώτη και έμμεσα ο δεύτερος, είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι (24.887.736) δικαιώματα ψήφου, με τις από 13.01.2021 γνωστοποιήσεις τους τις οποίες έλαβε η Εταιρεία την 20.01.2021, ενημέρωσαν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3556/2007 ότι την 13.10.2020, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές και της εισαγωγής αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω κατήλθε από 14,421%  σε 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Επίσης, με τις ίδιες ως άνω γνωστοποιήσεις, τα ανωτέρω πρόσωπα ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι την 23.12.2020, κατόπιν επόμενης μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές και της εισαγωγής αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 21.12.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώθηκε σε 7,24% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

  Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

  19/01/2021
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ
  15/01/2021
  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση, με κοινή συμφωνία, της συνεργασίας της με τους κ.κ. Γρηγόρη Τσουγκριάνη, Consumer Services & Business Development Executive Director και...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ

  15/01/2021

  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση, με κοινή συμφωνία, της συνεργασίας της με τους κ.κ. Γρηγόρη Τσουγκριάνη, Consumer Services & Business Development Executive Director και Γρηγόρη Κατσογιάννη, Corporate Affairs & Communication Director, καθώς σήμερα αποχωρούν από την Εταιρεία.

  Η Εταιρεία ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Τσουγκριάνη και Κατσογιάννη για την πολυετή συνεργασία και εύχεται προσωπική ευτυχία και καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
  30/12/2020
  Σε συνέχεια της από 11.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως επιτροπής του  Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η εταιρεία Forthnet...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

  30/12/2020

  Σε συνέχεια της από 11.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τον καθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως επιτροπής του  Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 29.12.2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ’ όψιν τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

  1. Dirk Gerkens – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  2. Γεώργιος Δουκίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  3. Vladislav Ratajac – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Ακολουθεί το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.12.2020 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

  Μετά την εκλογή τους, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή τους για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα την ίδια ημέρα (29.12.2020), όρισαν τον κ. Dirk Gerkens ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

  ΠPAKTIKO υπ’ αριθ. 546

  Σήμερα, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000, αποφάσισαν τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του N. 4548/2018, ως ισχύει, για να λάβουν απόφαση για το κατωτέρω μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:                                                                                                                       

  ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

  Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα

  1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

  2. Δημήτριος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

  3. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ.

  4. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ.

  5. Dirk Gerkens, Μέλος Δ.Σ.

  Θέμα Μόνο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

  Αναφορικά με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

  i) Την υπ’ αριθ. 543/10.12.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,

  ii) Την υπ’ αριθ. 42/11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την οποία:

  α) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  β) οι κ.κ. Δουκίδης και Gerkens εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

  iii) την  υπ’ αριθ. 544/11.12.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και οι κ.κ. Gerkens, Δουκίδης και Ratajac ορίστηκαν μη εκτελεστικά μέλη,

  iv) το γεγονός ότι οι κ.κ. Δουκίδης και Gerkens εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τον λόγο αυτόν η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, θεωρείται ότι προκύπτει ευθέως από αυτήν την ιδιότητά τους· σημειωτέον ότι οι σχετικές Δηλώσεις Ανεξαρτησίας των ως άνω μελών ελήφθησαν επίσης υπ’ όψιν,

  v) την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (πρακτικό υπ’ αριθ. 3/28.12.2020) για την εκλογή των κ.κ. Gerkens, Δουκίδη και Ratajac ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και επιβεβαιώσει ότι πληρούνται από όλα ή καθένα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τους νόμους 3016/2002 και 4449/2017 και ειδικότερα:

  α) όσον αφορά στην επάρκεια γνώσης του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, τη διαβεβαίωση ότι όλα τα υποψήφια μέλη έχουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (τηλεπικοινωνίες) καθώς επίσης και όλων των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου (συνδρομητική τηλεόραση κ.λπ.),

  β) αναφορικά με την επάρκεια γνώσης ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) που απαιτείται κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 για ένα τουλάχιστον υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τη διαβεβαίωση ότι ο κ. Gerkens έχει επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής/λογιστικής, έχοντας ακαδημαϊκή γνώση οικονομικών και έχοντας επίσης διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου τηλεοπτικού Ομίλου για περισσότερα από 20 χρόνια,

  γ) πέραν όσων προβλέπονται στον νόμο, δεν προβλέπονται άλλα ασυμβίβαστα ή κωλύματα από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

  ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους ακόλουθους:

  1. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ) και της Carmen (Κάρμεν), Γερμανό υπήκοο, κάτοικο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, parkway vista 176 – Dubai Hills Estate – 36700, Ντουμπάι, γεννηθέντα την 31.05.1968, κάτοχο του υπ’ αριθ. C4WVPN4L3 Διαβατηρίου, εκδοθέντος την 22.09.2012 από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιδιωτικό υπάλληλο – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  2. Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη και της Μαρίας, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Καλλιθέας αρ. 9Α, Τ.Κ. 14578, γεννηθέντα την 15.11.1958,  κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθ. Χ 468731/08.10.2003 του Α.Τ. Κομοτηνής, Α.Φ.Μ. 023412168, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Καθηγητή Πανεπιστημίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα), Σέρβο υπήκοο, γεννηθέντα στο Βελιγράδι Σερβίας την 14.09.1981, κάτοχο του υπ’ αριθ. 015410755 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας την 30.09.2020, κάτοικο Μάλτας, Tigne Point, Building Q2, Apt. 46, Sliema, TPO 0001, Α.Φ.Μ. 178157450, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η διάρκεια της θητείας των νεοεκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, συντάχθηκε και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως: 

  Ο Πρόεδρος

   

  Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

   

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

   

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

   

   

  TΑ ΜΕΛΗ

   

   

  VLADISLAV RATAJAC                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ                       DIRK GERKENS

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  30/12/2020
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11.12.2020

  30/12/2020
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘ. 24 ΠΑΡ. 2 Ν. 3461/2006
  28/12/2020
  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι: α) Στις 23.12.2020 απέκτησε συνολικά 85.181.719 νεοεκθοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘ. 24 ΠΑΡ. 2 Ν. 3461/2006

  28/12/2020

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι:

  α) Στις 23.12.2020 απέκτησε συνολικά 85.181.719 νεοεκθοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «FORTHNET Α.Ε.») (η «Εταιρεία») μέσω πίστωσης αυτών από την Εταιρεία στον λογαριασμό αξιών που τηρεί ο Προτείνων συνεπεία αίτησης μετατροπής ισάριθμων μετατρέψιμων ομολογιών από τον Προτείνοντα την 16.11.2020. Η ονομαστική τιμή μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους των μετατρέψιμων ομολογιών, ισούται με τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30).

  β) Συνεπεία της ανωτέρω απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε 84,60% από 79,5227% που ήταν στις 10.12.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης. 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ_BC PARTNERS
  28/12/2020
  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 23.12.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ_BC PARTNERS

  28/12/2020

  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 23.12.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 21.12.2020 ανακοίνωσή της, ότι σύμφωνα με την από 24.12.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η BC Partners Holdings Limited ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) 290.641.659 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,60% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. 

  Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 11, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

             

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ (21η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
  22/12/2020
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ (21η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

  22/12/2020

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 298.165 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

  Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών, των οποίων η έννοια δίδεται στο πρόγραμμα έκδοσης του ΜΟΔ (στο εξής το «Πρόγραμμα») θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. Το Πρόγραμμα ενσωματώνεται στο από 15.09.2016 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και ισχύει ως έχει κωδικοποιηθεί κατόπιν τροποποίησης του όρου 4.1., δυνάμει της από 27.05.2020 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων και της από 05.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (ορ. σχετικώς την από 11.06.2020 ανακοίνωση της Εκδότριας).

  1. Η εικοστή πρώτη (21η) περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής εκκινεί την 01.01.2021 και διαρκεί έως την τελευταία ημέρα του μηνός Ιανουαρίου, ήτοι μέχρι και την 31.01.2021 (στο εξής η «Εικοστή Πρώτη Περίοδος Μετατροπής»). Ο Λόγος Μετατροπής είναι μία (1) Νέα Μετοχή προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) για κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (οδός Παπαδά, αρ 4, ΤΚ 115 25, Αθήνα).

  2. Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τη λήξη της Εικοστής Πρώτης Περιόδου Μετατροπής να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετατροπής, η οποία θα είναι ανέκκλητη, είτε απευθείας στην Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί δέσμευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Μετατροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ., καθώς και πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σ.Α.Τ. Δηλώσεις μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές μόνον για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών.

  3. Το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά νομίμως εξουσιοδοτηθέντος αντιπροσώπου, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως υπογεγραμμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Επίσης, το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί και μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών των Ομολογιούχων (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.). Ομολογιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαίωμα Μετατροπής μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν το χειριστή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση.

  Με την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η Εκδότρια εξοφλεί την υποχρέωσή της για αποπληρωμή του κεφαλαίου αυτών των ομολογιών.

  Η πίστωση των Νέων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής κατά την Εικοστή Πρώτη Περίοδο Μετατροπής στους Λογαριασμούς Αξιών των οικείων δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εκδότριας, τηλ. επικοινωνίας 211 9552869 ή/και με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, τηλ. επικοινωνίας 2103739795.