ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2019

Η παρούσα πολιτική αφορά στις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο που παρέχονται από την εταιρεία Forthnet ΑΕ (εφεξής «εταιρεία») υπό το εμπορικό σήμα «Nova» σε οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για τους κανόνες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του δικτύου της καθώς και τις παραμέτρους ποιότητας που επηρεάζουν αυτές. Οι πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία και αποτυπώνονται στην παρούσα συμμορφώνονται με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, δηλαδή αντιμετωπίζουν την κίνηση στο διαδίκτυο ισότιμα, είναι αναλογικές, χωρίς διακρίσεις και δεν βασίζονται σε εμπορικά κριτήρια.

A) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γιατί η εταιρεία λαμβάνει μέτρα διαχείρισης κίνησης στο δίκτυό της;

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι συνδρομητές της απολαμβάνουν υπηρεσίες με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης στο βαθμό και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ούτως ώστε να συμμορφώνεται με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου της και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, να προλαμβάνει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου της καθώς και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του.

Ειδικότερα, η εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί με την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και τις αποφάσεις των Εθνικών Αρχών ή Δικαστηρίων, εφαρμόζει τα κάτωθι:

 • Δεν επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λίστα (black list) που συντάσσεται και επικαιροποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και αναρτάται στον οικείο ιστότοπο της Αρχής.
 • Δεν επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους οι οποίοι διαπιστώνεται, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) (Άρθρο 66ε Ν. 2121/1993) ή αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, ότι προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων.

Επίσης, για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και ασφάλεια του δικτύου της η εταιρεία λαμβάνει τα κάτωθι μέτρα:

 • Infrastructure Protection: Απαγορεύει την πρόσβαση προς όλες τις IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από την ίδια για την λειτουργία της.
   
 • Abuse Subscribers: Απαγορεύει προσωρινά την πρόσβαση προς συγκεκριμένα ports για τους συνδρομητές που πραγματοποιούν πολλαπλές αποστολές spam/phising mails και συνεχόμενα port scans ή amplifications attacks.
   
 • DDoS Protection: Aναδρομολογεί την κίνηση και απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση από/προς συγκεκριμένα ports ή συγκεκριμένες IPs όταν διαπιστωθεί ότι αποτελούν πηγή η προορισμό επιθέσεων DDoS.
   
 • Network Border Security: Απαγορεύει την επικοινωνία από συγκεκριμένες IPs/ports/protocols προς τους συνδρομητές της για λόγους ασφαλείας.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων τα οποία λαμβάνει η εταιρεία σε συμμόρφωση με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών καθώς και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου της και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, εφαρμόζει επίσης διάφορες εύλογες πρακτικές διαχείρισης κίνησης, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για το ανοικτό διαδίκτυο και τις οικείες αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Σε ποιες υπηρεσίες εφαρμόζονται τα μέτρα διαχείρισης κίνησης της εταιρείας; Με ποιόν τρόπο επηρεάζεται η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης κίνησης από την εταιρεία;

 • Δρομολόγηση κίνησης: Αφορά στην κατανομή κίνησης σε κυκλώματα του εξωτερικού με σκοπό την βέλτιστη κατανομή κίνησης ή/και το μικρότερο χρόνο απόκρισης. Εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους χρήστες που δρομολογούν κίνηση από και προς το εξωτερικό. Η εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής ενδέχεται να επηρεάσει περιστασιακά τους χρόνους απόκρισης προς σημεία του εξωτερικού για τον ίδιο συνδρομητή λόγω διαφορετικής δρομολόγησης.
   
 • Προτεραιοποίηση κίνησης: Αφορά την κίνηση που δημιουργείται από την εσωτερική διαχείριση και την λειτουργία της δικτυακής υποδομής της εταιρείας. Δεδομένου ότι η εν λόγω κίνηση αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής κίνησης του δικτύου της Forthnet Α.Ε., η εφαρμοζόμενη πρακτική δεν έχει επίπτωση σε υπηρεσίες/εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές.
   
 • Φραγή (Blocking): Αφορά στην ενεργοποίηση του προτύπου DS-Lite σε μικρό αριθμό (τυχαίων) συνδρομητών Forthnet με σκοπό την εξοικονόμηση IPv4 διευθύνσεων και την μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο IPv6. Με την χρήση του DS-Lite, πολλαπλοί συνδρομητές με τερματικό εξοπλισμό διαχείρισης Forthnet (managed CPE) μοιράζονται την ίδια IPv4 διεύθυνση (Carrier Grade NAT), και παράλληλα έχουν μοναδική IPv6 διεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι η φραγή των εισερχόμενων συνδέσεων στο CPE των εν λόγω συνδρομητών, εφόσον αυτές δεν έχουν ξεκινήσει από τους ίδιους. Η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται σε όλη την IPv4 κίνηση ενός συνδρομητή που έχει managed CPE από την Forthnet, δεν έχει στατική IPv4 διεύθυνση και δεν χρησιμοποιεί port forwarding. Σημειωτέον, η IPv6 κίνηση των παραπάνω συνδρομητών δεν επηρεάζεται. Η τεχνική αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Internet (throughput, jitter, delay, packet loss). Ενδεχομένως, να μην λειτουργούν υπηρεσίες που απαιτούν την χρήση εξυπηρετητή (π.χ. web server, game server) που φιλοξενείται στον χώρο του συνδρομητή. Ο συνδρομητής έχει πάντα την δυνατότητα να αιτηθεί από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας την απενεργοποίηση της τεχνικής DS-Lite στη σύνδεσή του.
 • Προτεραιοποίηση & Φραγή (blocking): Αφορά στην απομακρυσμένη διαχείριση των managed CPEs (τερματικών εξοπλισμών) των συνδρομητών με σκοπό την υποστήριξη τους και την χρήση της υπηρεσίας VoIP από συνδρομητές Forthnet με την αντίστοιχη υπηρεσία και το ανάλογο CPE. Εφαρμόζεται στην HTTP(S) κίνηση με προορισμό το CPE και την VoIP κίνηση μεταξύ CPE και VoIP gateway. Ως αποτέλεσμα αυτής ο συνδρομητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα tcp/udp ports που είναι δεσμευμένα για τις παραπάνω χρήσεις. Ο συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για τα tcp/udp ports που μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει.
   
 • Τεχνική μετάδοσης πληροφορίας: Αφορά στην εφαρμογή DSL profile (fast/interleaved) ανάλογα το είδος της γραμμής και τις ανάγκες του συνδρομητή. Το interleaved χρησιμοποιείται από default για καλύτερη διόρθωση λαθών σε προβληματικές γραμμές εις βάρος του χρόνου απόκρισης. Το fast path χρησιμοποιείται ύστερα από αίτημα του συνδρομητή για καλύτερο χρόνο απόκρισης εις βάρος περισσότερων λαθών στην μετάδοση. Εφαρμόζεται σε όλες τις ADSL υπηρεσίες και σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. O συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αλλαγή του DSL profile απευθυνόμενος στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.

Όλες οι παραπάνω πρακτικές εφαρμόζονται στο δίκτυο της εταιρείας για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου και την καλύτερη δυνατή απόκριση του, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του και να περιοριστούν κατά το μέτρο του δυνατού φαινόμενα συμφόρησης κίνησης που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητά του.

Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιες παράμετροι καθορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας;

Τέσσερις είναι οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών: η ταχύτητα μετάδοσης (ή ρυθμοαπόδοση (throughput), η καθυστέρηση (delay), η διακύμανση της καθυστέρησης (jitter) και το ποσοστό πακέτων που απορρίπτονται (packet loss).

1) Ρυθμοαπόδοση ή διεκπεραιωτική ικανότητα μετάδοσης δεδομένων (throughput): Ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μία συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη. Υψηλή ρυθμοαπόδοση είναι απαραίτητη για γρήγορο κατέβασμα δεδομένων και ιδιαίτερα για εφαρμογές που μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως εφαρμογές διαμοίρασης αρχείων. Για απλούστευση χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος «ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων».

2) Καθυστέρηση (delay): Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων. Μικρή καθυστέρηση είναι σημαντική για τη γρήγορη απόκριση εφαρμογών που περιλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ της συσκευής του χρήστη και ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή, όπως συμβαίνει κατά τη συνήθη περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για διαδραστικές εφαρμογές (όπως διαδικτυακά παιχνίδια) ή για ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων (όπως VoIP).

3) Διακύμανση καθυστέρησης (delay variation ή jitter): Η διακύμανση ή μεταβλητότητα της από άκρο σε άκρο καθυστέρησης. Μικρή διακύμανση καθυστέρησης είναι πολύ σημαντική για διαδραστικές εφαρμογές (όπως διαδικτυακά παιχνίδια) και ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων.

4) Ποσοστό απωλειών πακέτων (packet loss percentage): Το ποσοστό των μεταδιδόμενων πακέτων που δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Αν και οι περισσότερες εφαρμογές έχουν μηχανισμούς διόρθωσης σφαλμάτων, υψηλός ρυθμός λαθών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε διαδραστικές εφαρμογές και εφαρμογές συνεχούς ροής, και να αυξήσει γενικώς την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, λόγω της ανάγκης επαναποστολής των δεδομένων.

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ορθής χρήσης ή ανώτατα όρια όγκου δεδομένων;

H Forthnet Α.Ε. προσφέρει απεριόριστη χρήση δεδομένων σε όλες της τις υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δορυφορικού δικτύου (Satellite Broadband), για τις οποίες ισχύουν ανώτατα όρια χρήσης, τα οποία ο χρήστης εφόσον τα υπερβεί, θα διαπιστώσει υποβάθμιση της ταχύτητας του internet. Στις υπηρεσίες Satellite Broadband έως 20Mbps, ισχύει ανώτατο όριο χρήσης δεδομένων 10GB/μήνα (ή 20GB/μήνα εφόσον έχει επιλεχθεί & η πρόσθετη υπηρεσία «20GB & Απεριόριστη Νυχτερινή Χρήση») η οποία αφορά τόσο στο uploading όσο & στο downloading. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου η ταχύτητα της σύνδεσης περιορίζεται προσωρινά στο ανώτατο όριο των 256kbps upload & 128kbps έως το τέλος του μηνιαίου κύκλου της υπηρεσίας ενώ στη συνέχεια η ταχύτητα επανέρχεται αυτόματα στο ανώτατο όριο των 20Mbps download & 6Mbps upload.» Εφόσον είστε χρήστης δορυφορικών υπηρεσιών και επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική ορθής χρήσης που ισχύει στις εν λόγω υπηρεσίες παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:: www.nova.gr/gr/upiresies-gia-to-spiti/sat και δείτε τι ισχύει στον τιμοκατάλογο του κάθε προϊόντος.

Υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση του τερματικού εξοπλισμού;

Στο πλαίσιο εφαρμογής των αναφερόμενων στην ενότητα «Πρακτικές Διαχείρισης Κίνησης» εύλογων πρακτικών από την εταιρεία, δεν επιτρέπεται port forwarding: 1) σε CPEs με IPv4 διευθύνσεις όταν είναι ενεργοποιημένο το DS-Lite στο CPE του συνδρομητή, 2) σε managed CPEs στα ports 80, 443, 22, 23 λόγω εσωτερικής χρήσης από το CPE και στα ports 5060 (SIP), 7547 (TR-069), 51005 (TR-069) λόγω χρήσης τους από την εταιρεία.

 

Γ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη υπηρεσία φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP). Επίσης η εταιρεία παρέχει σε εταιρικούς της πελάτες υπηρεσίες μέσω ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN). Η παροχή των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών (VoIP/VPN) δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα σύνδεσης σας. Τα εγγυημένα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες αυτές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εξειδικευμένη Υπηρεσία

Πραγματικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μία συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη

Χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων

Διακύμανση ή μεταβλητότητα της από άκρο σε άκρο καθυστέρησης

Ποσοστό των μεταδιδόμενων πακέτων που δεν φτάνουν στον προορισμό τους

VoIP

100 Kbps

<250ms

<0,5ms

<0,1%

VPN

*

*

*

*

* Εξαρτάται από την υπηρεσία που έχει επιλέξει ο εταιρικός πελάτης.

Δ) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γιατί είναι σημαντική η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και πως επηρεάζεται;

Η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps) και σε πολλαπλάσια αυτών (π.χ. Mbps, Gbps). Όσο περισσότερα είναι τα Mbps τόσο ταχύτερη θα είναι η σύνδεσή σας. Η ταχύτητα σύνδεσης που λαμβάνετε στη συσκευή σας μπορεί να διαφοροποιείται εξαιτίας πολλών παραγόντων. Παράγοντες όπως ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται ταυτόχρονα είτε ασύρματα είτε ενσύρματα στο CPE, εάν χρησιμοποιείται ενσύρματη ή ασύρματη (wi-fi) σύνδεση, εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο (π.χ. update εφαρμογών & λειτουργικών), επηρεάζουν την απόδοση της υπηρεσίας που αντιλαμβάνεστε.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε συνήθεις δραστηριότητες, όπως να κατεβάσετε μουσική, ταινίες, να παρακολουθήσετε ζωντανά τη μετάδοση κάποιου γεγονότος (π.χ. αθλητικού) ή και να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις, χρειάζεστε μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιες δραστηριότητες στο διαδίκτυο καθώς και ενδεικτικά η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για να πραγματοποιήσετε κάθε μια από αυτές.

Δραστηριότητα

Ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Περιήγηση στο διαδίκτυο

1 Mbps (download)

HD video streaming

5 Mbps (download)

Ultra HD video streaming

25 Mbps (download)

Voice over IP

256 Kbps (download and upload)

Real time online gaming

1-3 Mbps (download) and 0,1-1 Mbps (upload)

Βιντεοκλήση

1 Mbps (download and upload)

Η εκτιμώμενη ταχύτητα ανόδου/ καθόδου της παρεχόμενης σε κάθε Συνδρομητή υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, αποτελεί τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει ένας Συνδρομητής όταν είναι συνδεδεμένος. Αυτή, ωστόσο, μπορεί να επηρεαστεί ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) από τους κάτωθι παράγοντες:

 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γραμμής του Συνδρομητή και την απόσταση του από το Αστικό Κέντρο ή την υπαίθρια καμπίνα στο οποίο ή στην οποία ανήκει.
 • Τον σχεδιασμό και τυχόν μετατροπή της εσωτερικής υποδομής (εσωτερική καλωδίωση στο χώρο Συνδρομητή).
 • Τη γεωγραφική θέση του Συνδρομητή.
 • Τον συνολικό αριθμό Συνδρομητών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο τη δεδομένη στιγμή.

Σε περίπτωση που, κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η μέγιστη εκτιμώμενη ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που προβλέπεται στη Σύμβαση που έχει υπογράψει με τη εταιρεία, τότε ο Συνδρομητής μπορεί είτε να την αποδεχτεί είτε να μην την αποδεχτεί και να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση και αζημίως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή. Σε περίπτωση σημαντικής, συνεχούς ή τακτικά επαναλαμβανόμενης απόκλισης από την ταχύτητα ανόδου/καθόδου, όπως αυτή καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, ο Συνδρομητής μπορεί είτε να αιτηθεί την αζήμια υποβάθμιση της σύνδεσης σε μικρότερη ταχύτητα (εφόσον αυτή είναι εμπορικά διαθέσιμη) είτε να καταγγείλει εγγράφως και αζημίως τη Σύμβαση, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί από το Συνδρομητή και επιβεβαιωθεί από την εταιρεία η συνεχής απόκλιση από την εκτιμώμενη ταχύτητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση αυτή δεν οφείλεται σε βλάβη της γραμμής, η οποία δύναται να αποκατασταθεί από την εταιρεία.
 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Forthnet Α.Ε. δικαιούται, σύμφωνα με την νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας πολιτικής, ενημερώνοντας προσηκόντως το Συνδρομητή. Η ενημέρωση των Συνδρομητών για την τροποποίηση του περιεχομένου της εν λόγω πολιτικής πραγματοποιείται σωρευτικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας www.nova.gr/el/politiki-anoiktou-diadiktiou και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου λογαριασμού, ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει το έντυπο λογαριασμού, ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και δια του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση λογαριασμού ηλεκτρονικά.

 

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2019