Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Σταθόπουλος
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Γεωργιόπουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Vladislav Ratajac
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Δουκίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Κατσούλας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος